Szukaj   Wyczyść

Dochdo i straty Spółki 2010

Dochody i straty Spółki w 2010 roku:
 
Spółka zamknęła rok 2010 zyskiem netto w kwocie 1 169 164,62PLN (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 62/100).
 
Zysk netto za 2010 rok przeznaczono na:
 
- kwotę   369 164,62 PLN  (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
  sześćdziesiąt cztery złote 62/100) na kapitał zapasowy spółki;
 
- kwotę   800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat 
  ubiegłych.

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:00
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:07

Zmienił: Administrator Główny 2012-01-24 12:02:00
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 12:02:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dochdo i straty Spółki 2012

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:00
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:07

Zmienił: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:00
Opublikował: Administrator Główny 2012-01-24 11:46:07

Zamknij