Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka. z o.o. w Starachowicach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść


Deklaracja dostępności
Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PWIK Starachowice.

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, dokumenty PDF posiadają błędy w wastwie cyfrowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty tekstowe i tekstowograficzne utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia przezentacji i akrkuszach kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Serwicki, adres e-mail: r.serwicki@pwik.starachowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 275 03 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Klienci Spółki obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze siedziby Spółki.
 2. Biuro Obsługi Klienta nie posiada barier architektonicznych, a jego jednokondygnacyjna lokalizacja zapewnia łatwy dostęp osobom niepełnosprawnym.
 3. Na tym samym poziomie dostępna jest także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.
183
Zamknij