Szukaj   Wyczyść

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 


Uchwała Nr 11/2002
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach


z dnia 10.10.2002r.
W sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji


 


Na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. Z art. 2 p.1/ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. Nr 72, poz. 747 oraz § 11 p.2 Statutu Międzygminnego Związku wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Starachowicach.


 


 


Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik niniejszej uchwały


 


§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik niniejszej uchwały


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


§ 4. Wykonanie uchwały w zakresie stosowania regulaminu powierza się Przedsiębiorstwu wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.


 


 


I Postanowienia ogólne


II Zawieranie umów


III Obowiązki przedsiębiorstwa


IV Sposób rozliczeń


V Warunki przyłączenia do sieci


VI Obsługa i prawa odbiorcy usług


VII Prawa Przedsiębiorstwa


VIII Obowiązki Odbiorców usług


XI Postanowienia końcowe


 


 


Przewodniczący Zgromadzenia MZWiK


Lidia Żłobecka

2020-01-28 07:19
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
260 KB

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:51:38
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:52:04

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-15 10:51:38
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:52:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:51:38
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:52:04

Zmienił: Administrator Główny 2011-02-21 13:43:45
Opublikował: Administrator Główny 2011-02-21 13:43:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:51:38
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:52:04

Zmienił: Administrator Główny 2010-10-05 12:51:43
Opublikował: Administrator Główny 2010-10-05 12:51:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2005-03-15 10:51:38
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-15 10:52:04

Zmienił: Administrator Główny 2005-03-31 08:57:49
Opublikował: Administrator Główny 2005-03-31 08:57:53

Zamknij